Polityka prywatności

Polityka prywatności TradePanel.pl

Co zawiera dokument?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Postanowienia ogólne

I. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TradePanel LLC oddział w
  Polsce z siedzibą w Warszawie (02-001), adres: Aleje Jerozolimskie 89/43,
  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000899928, REGON:
  388969849, zwana dalej „ Administratorem” lub „TradePanel”.
   
 2. Możesz skontaktować się z nami:

a) e-mailem na adres: kontakt@tradepanel.pl


II. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, oznaczają one:

 1. „Aplikacja” – rozwiązanie informatyczne o nazwie „TradePanel”, stworzone
  i utrzymywane przez TradePanel, które zostanie udostępnione Klientowi w
  modelu SaaS (software as a service). Na Aplikację składają się
  oprogramowanie już wdrożone lub planowane do wdrożenia, jak również
  wszelkie modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania
  wdrożone lub planowane do wdrożenia w przyszłości;
 2. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem tradepanel.pl oraz jej
  podstrony;
 3. „Klient” – osoba, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji;
 4. „Polityka” – niniejszy dokument;
 5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych);
 6. „Umowa” – zawarta pomiędzy TradePanel a Klientem umowa o
  świadczenie usług polegających na udostępnieniu Klientowi Aplikacji
  zgodnie z wybranymi przez Klienta warunkami. 

III. Zakres i cel przetwarzania oraz zabezpieczenie danych osobowych 

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na
  Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji przetwarzamy jako
  Administrator zgodnie z RODO.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, może jednak być
  niezbędne do zawarcia Umowy, w tym m.in. w celu uzyskania dostępu do
  określonych usług lub odpowiedzi na wiadomość albo reklamację. 
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim
  zostały one przez Ciebie udostępnione, wyłącznie w jednym lub w kilku z
  następujących celów:
  1. wykonania Umowy w sposób prawidłowy, w tym umożliwienia Ci
   dostępu do konta w Aplikacji oraz umożliwienia rejestracji w
   Serwisie;
  2. umożliwienia nam bezpośredniej komunikacji z Tobą w sprawach
   związanych z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji, w tym
   zapewnienia bieżącej obsługi i wsparcia, udzielania odpowiedzi na
   korespondencję kierowaną do nas przez Ciebie (w tym na zgłoszenia
   reklamacyjne) oraz przekazywania informacji o nowych
   funkcjonalnościach rozwijanych i udostępnianych przez nas w
   ramach Aplikacji;
  3. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych; 
  4. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (za
   uprzednią odrębną zgodą);
  5. prowadzenia marketingu usług oferowanych przez TradePanel (za
   uprzednią odrębną zgodą). 

 4. W zakresie celów wskazanych powyżej, przetwarzamy następujące
kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne (nazwa, imię i
nazwisko), dane teleadresowe (numer telefonu, adres e-mail), dane
rozliczeniowe (numer konta bankowego). 

5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujące sposoby: zbieranie,
utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie,
przeglądanie, łączenie, pobieranie, zmienianie, modyfikowanie,
przechowywanie, ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby
udostępniania, usuwanie, niszczenie. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona
przez Ciebie zgoda (w tym również w zakresie przetwarzania danych w
celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub
prowadzenia działań marketingowych) — art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto,
w przypadku zawarcia przez Ciebie Umowy podstawą przetwarzania
Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie tych danych jest
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy — art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku świadczenia na Twoją rzecz usług przez TradePanel,
przetwarzanie Twoich danych osobowych może ponadto być niezbędne do
wykonania ciążących na TradePanel obowiązków wynikających z przepisów
prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości — art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. Ponadto, przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
TradePanel może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu TradePanel polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
pozasądowym — art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej
przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie
Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te są przechowywane przez
okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. Jeśli
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego
wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dane te są przechowywane
przez okres wykonywania Umowy, a po jego zakończeniu do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. W przypadku, gdy
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny TradePanel do
przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane te są
przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku,
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli
podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes
TradePanel polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane te przechowywane są przez
okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do
upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
8. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych
osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu i Aplikacji. 

 
 

IV. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:  
  a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,   
  b) możesz dokonywać ich sprostowania,   
  c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej
  zgody, możesz w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie, przy
  czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku
  wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  TradePanel będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych
  osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania
  obowiązków ciążących na TradePanel z mocy prawa lub w zakresie
  niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obronie przed roszczeniami. 
 3. By skorzystać z Twoich praw, skontaktuj się z nami.

V. Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:  
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;   
  b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. By skorzystać prawa sprzeciwu, skontaktuj się z nami.

VI. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. organu nadzorczego).


VII. Anonimowość


Nie masz możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.


VIII. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeżeli masz pytania do Polityki, skontaktuj się z nami.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.tradepanel.pl.

Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami


IX Kontakt z nami poprzez e-mail


Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie:

 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Przysługują Ci prawa opisane powyżej w pkt IV oraz V.
 3. Nie musisz podawać nam swoich danych - jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Twoje dane w przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes czyli rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 5. Twoje dane możemy przekazać podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 7. Nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Rejestracja w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji.
 2. Przysługują Ci prawa opisane powyżej w pkt IV oraz V. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Nie musisz podawać nam swoich danych - jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych nie możesz zarzeć z nami umowy o korzystanie z Aplikacji.
 4. Twoje dane w przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
 5. Twoje dane możemy przekazać    
  a) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas;
  b) operatorom płatności dostępnych w Serwisie;
  c) biurom księgowym.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania umowy o korzystanie z Aplikacji.
 7. Nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informacje o plikach cookies

XI. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie.

XII. Rodzaj plików cookies, które stosujemy

W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej.

XIII. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Tutaj znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

XIV. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się do Serwisu.