I. DEFINICJE


1. TradePanel – Trade Panel LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA;


2. APLIKACJA – rozwiązanie informatyczne stworzone i utrzymywane przez TradePanel, które zostanie udostępnione Klientowi w modelu SaaS (software as a service) w celu korzystania z Usługi na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie, umożliwiające Klientowi pobieranie, przetwarzanie, opracowywanie i przechowywanie Danych. Na Aplikację składają się oprogramowanie już wdrożone lub planowane do wdrożenia, jak również wszelkie modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania wdrożone lub planowane do wdrożenia w przyszłości;


3. DANE – wszelkie dane pozyskane przez Klienta z platformy Allegro.pl przy użyciu klucza API, opracowane przez TradePanel w ramach świadczonej Usługi (w tym raporty prezentowane w Aplikacji) za pomocą Aplikacji, a w przypadku Klientów, którzy zgodnie z wybranymi przez siebie Warunkami Usługi nie pozyskują danych z platformy Allegro.pl – dane samodzielnie dostarczone przez TradePanel, opracowane i prezentowane za pomocą Aplikacji; 


4. KLIENT – podmiot, który prawidłowo zawarł Umowę na wybranych przez siebie Warunkach i uzyskał dostęp do Aplikacji; 


5. KONTO – utworzony i prowadzony przez TradePanel dla Klienta pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są Dane oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Aplikacji; 


6. OKRES TESTOWY – okres nieodpłatnego świadczenia Usługi z zgodnie z wybranymi Warunkami; 


7. SERWIS – strona główna znajdująca się pod adresem tradepanel.pl oraz jej podstrony; 


8. UMOWA – zawarta pomiędzy TradePanel a Klientem umowa o świadczenie Usługi na wybranych przez Klienta Warunkach; 


9. USŁUGA – usługa informatyczna świadczona przez TradePanel na rzecz Klienta na podstawie Umowy, polegająca na udostępnianiu Klientowi Aplikacji umożliwiającej przetwarzanie i opracowywanie Danych zgodnie z wybranymi dla niej Warunkami; 


10. WARUNKI – zindywidualizowane warunki i parametry Usługi (w tym m.in. cena, okres świadczenia, warunki płatności, warunki kontynuacji itp.) opublikowane każdorazowo w Serwisie. 


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1. Regulamin określa zasady świadczenia przez TradePanel drogą elektroniczną Usługi na Warunkach wybranych przez Klienta. 


2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do świadczenia Usługi zastosowanie mają wybrane przez Klienta Warunki, określone w Serwisie. 

3. Z uwagi na swój charakter, Usługa dedykowana jest wyłącznie przedsiębiorcom (w rozumieniu polskich przepisów) dla realizacji ich celów zawodowych. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zawiera ją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów realizacji swoich celów zawodowych. 


4. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść. 


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI 


1. Usługa oferowana przez TradePanel oraz zindywidualizowane Warunki jej świadczenia, określone są w Serwisie. 


2. Warunki danej Usługi określają w szczególności, choć niewyłącznie, cenę i zasady płatności, przyznane rabaty, okres świadczenia Usługi, sposób zawarcia Umowy, warunki przedłużenia Umowy, warunki rozwiązania Umowy itp. Warunki danej Usługi mogą określać również inne zasady jej świadczenia. 


3. TradePanel dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej Umowy z Klientem na świadczenie danej Usługi na zasadach innych niż wskazane w Warunkach lub Regulaminie. 


4. Warunki świadczenia Usługi (w tym ceny zakupu, ceny odnowienia Usługi) mogą ulec zmianom w każdym czasie. 


5. Wynagrodzenie należne z tytułu wybranej przez Klienta Usługi oraz warunki płatności określone są w Warunkach. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Warunków, w przypadku dokonania przez Klienta płatności jednorazowej za cały okres świadczenia Usługi, Klientowi nie przysługuje zwrot całości lub części wynagrodzenia w przypadku ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z całości lub części funkcjonalności Aplikacji z powodów, za które TradePanel nie ponosi odpowiedzialności. 


6. TradePanel ma prawo zmieniać wysokość wynagrodzenia należnego za Usługę, przy czym takie zmiany nie mają wpływu na wynagrodzenie zapłacone już przez Klienta. Faktury dokumentujące wynagrodzenie zapłacone przez Klienta z tytułu świadczonych Usług będą wystawiane w formie elektronicznej i będą przesyłane na adres e-mail Klienta przypisany do jego Konta, na co Klient wyraża zgodę. 


7. Niezależnie od okresu obowiązywania Umowy wskazanego w wybranych Warunkach, TradePanel ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) naruszenia istotnych postanowień Regulaminu; 

b) opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek płatności należnej z tytułu Umowy, przekraczającego 7 dni. 


IV. OKRES TESTOWY 


1. Klient może zawrzeć z Umowę na Okres Testowy, którego długość wskazana jest w wybranych Warunkach. Do zawarcia Umowy na Okres Testowy wymagane jest spełnienie warunków i dokonanie czynności wskazanych z Warunkach wybranej Usługi. 


2. Klient może zawrzeć Umowę na Okres Testowy tylko raz, niezależnie od tego jaką Usługę testuje w ramach Okresu Testowego. Klient może w każdym czasie trwania Okresu Testowego odstąpić od Umowy, przy czym w takiej sytuacji traci prawo do ponownego zawarcia Umowy na Okres Testowy. 


3. Wykupienie Usługi na Okres Testowy nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia Umowy na odpłatne świadczenie Usługi. 


4. Umowa na Okres Testowy rozwiązuje się automatycznie w jednym z następujących przypadków: (i) upływ Okresu Testowego, (ii) rozwiązanie Umowy na Okres Testowy przez Klienta lub TradePanel, (iii) zawarcie przez Klienta w trakcie Okresu Testowego Umowy na świadczenie odpłatnie wybranej Usługi. 


5. Postanowienia Regulaminu określające prawa i obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Usługi stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi w Okresie Testowym (z wyjątkiem zobowiązania do dokonywania płatności). 


V. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI 


1. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome, Safari, Opera, Edge lub Mozilla Firefox. 


2. Aplikacja jest możliwa do użytkowania na laptopach, komputerach stacjonarnych, tabletach i urządzeniach przenośnych, przy czym wybrane funkcjonalności Aplikacji mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach. 


3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Aplikacji wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w wybranej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w umieszczonej w Serwisie polityce prywatności. 


VI. APLIKACJA 


1. TradePanel zapewnia zdalny dostęp do Aplikacji pod adresem app.tradepanel.pl (lub innym adresem, o którym TradePanel poinformuje Klienta). 


2. Aplikacja umożliwia Klientowi dostęp do wybranych przez niego Danych, ich przetwarzanie, opracowywanie (np. przedstawianie w formie graficznej oraz liczbowej dotyczące estymacji wolumenu transakcji) i przechowywanie. Dane pobrane za pośrednictwem Aplikacji w ramach świadczonej Usługi są pobierane, przetwarzane i przechowywane w imieniu i na rzecz Klienta. Jeśli wybrane przez Klienta Warunki Usługi zakładają bezpośrednie pobieranie Danych z serwisu Allegro.pl, wówczas w celu poprawnego korzystania z Aplikacji Klient jest zobowiązany wprowadzić do Aplikacji odpowiednie dane logowania umożliwiające dostęp do Danych znajdujących się na serwisie Allegro.pl. TradePanel nie ponosi odpowiedzialności za poprawność takich danych logowania. 


3. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, jeśli wybrane przez Klienta Warunki Usługi zakładają bezpośrednie pobieranie Danych z serwisu Allegro.pl, Klient upoważnia TradePanel do wykorzystywania w dowolnej formie Danych zgromadzonych za pośrednictwem Aplikacji (z wyłączeniem danych osobowych) w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, do celów ulepszenia oraz rozwoju oferty usług TradePanel, a także do celów komercyjnych w ramach zbiorczych (zanonimizowanych) podsumowań. Zgoda wyrażona w niniejszym Punkcie nie umożliwia TradePanel modyfikacji danych, ani ustawień Klienta w serwisie Allegro.pl. 


4. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku, gdy dla potrzeb świadczenia Usługi Klient pobrał lub umożliwił pobranie danych z serwisu Allegro.pl, Klient potwierdza, że ma prawo do pobierania, przetwarzania i przechowywania Danych na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie i wybranych Warunkach Usługi. 


5. Klient może korzystać z Aplikacji wyłącznie w sposób określony przez TradePanel. Klient nie może wprowadzać (ani zezwalać na wprowadzenie) do Aplikacji jakichkolwiek modyfikacji, usprawnień, wirusów, trojanów, blokad, autoryzacji, haseł i innych podobnych urządzeń lub funkcjonalności, które mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócać lub zmieniać działanie Aplikacji. 


6. Klient nie może ujawniać hasła i loginu do Konta osobom trzecim i jest zobowiązany zastosować środki umożliwiające dostęp do Konta i Aplikacji osobom trzecim. 


7. TradePanel może dokonywać usprawnień, aktualizacji i innych modyfikacji Aplikacji związanych z jej funkcjonalnością oraz wyglądem w każdym czasie. Z uwagi na rodzaj Usługi (usługa typu SaaS) Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu zmian funkcjonalności Aplikacji w trakcie trwania Umowy. 


8. Klient zgadza się, że Aplikacja nie będzie dostępna w trakcie jakichkolwiek planowanych czynności serwisowych Aplikacji lub w przypadku awarii w działaniu Aplikacji. W takich przypadkach Klient nie jest uprawniony do zmniejszenia ani zwrotu wynagrodzenia za Usługę za czas przerwy w działaniu Aplikacji.


VII. ZAWIESZENIE DOSTĘPU DO APLIKACJI 


1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:


a) spowodowanie lub możliwość spowodowania przez zachowania Klienta lub czynności realizowane za pośrednictwem jego Konta przeciążenia elementów infrastruktury informatycznej TradePanel,


b) prawdopodobieństwo spowodowania awarii przez zachowania Klienta lub czynności realizowane za pośrednictwem jego Konta, 


c) podejrzenie korzystania lub korzystanie przez Klienta z Aplikacji w sposób naruszający warunki Umowy i Regulaminu, 


d) podejrzenie zawarcia lub zawarcie przez Klienta więcej niż jednej Umowy na Okres Testowy,


TradePanel może zablokować Klientowi dostęp do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności. 


2. Zablokowanie dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności następuje w celu zapobieżeniu szkód mogących powstać po stronie TradePanel lub innych Klientów, na czas niezbędny do wyeliminowania naruszeń lub do czasu wyjaśnienia sytuacji. Przed zawieszeniem dostępu do Aplikacji TradePanel może wezwać Klienta do zaprzestania zabronionych działań, wskazując termin na usunięcie naruszeń. 


3. TradePanel może przywrócić dostęp Klienta do Aplikacji w przypadku zaprzestania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń Aplikacji w sposób satysfakcjonujący TradePanel. 


4. W przypadku zablokowania dostępu do Aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności z powodów określonych w niniejszym Punkcie, Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny ani innego rodzaju odszkodowanie. 


VIII. LICENCJA 


1. Aplikacja jest własnością TradePanel i stanowi przedmiot praw autorskich chroniony odpowiednimi przepisami prawa. TradePanel zapewnia, że przez cały Okres Obowiązywania będzie posiadać autorskie prawa majątkowe do Aplikacji w zakresie wymaganym dla zgodnego z prawem wykonania Umowy. 


2. TradePanel udziela Klientowi na okres obowiązywania Umowy odpłatnej, niewyłącznej i odwoływalnej licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, bez ograniczeń terytorialnych i bez prawa do udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim. Licencja uprawnia Klienta do: 


a) tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej wyświetlenie; 


b) utrwalania i zwielokrotniania Danych gromadzonych w Aplikacji w całości lub w części wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 


c) rozpowszechnienia Danych wygenerowanych w Aplikacji w ramach przedsiębiorstwa Klienta poprzez obrót oryginałem lub egzemplarzami danych. 


3. Klientowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Aplikacji osobom trzecim, spoza przedsiębiorstwa Klienta. 


4. Klient może korzystać z Aplikacji wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb swojej organizacji i nie może udostępniać Aplikacji osobom trzecim. 


5. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji zawiera się w cenie Usługi. 


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 


1. Jeśli wybrane przez Klienta Warunki Usługi zakładają bezpośrednie pobieranie Danych z serwisu Allegro.pl, wówczas Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie prawidłowego, zgodnego z prawem i niezakłóconego dostępu do Danych w serwisie Allegro.pl, w szczególności poprzez zapewnienie prawidłowych danych logowania do serwisu Allegro.pl. 


2. Klient ponosi odpowiedzialność za jakość, kompletność, prawidłowość i zgodność z prawem wszelkich Danych dostarczonych do Aplikacji dla celów wykonania Usługi oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich (w tym kierowane do TradePanel) z tytułu korzystania z Danych. 


3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywania swoich zobowiązań określonych w Umowie i Regulaminie. Klient ponosi odpowiedzialność za cel, przeznaczenie i sposób wykorzystywania Danych gromadzonych w Aplikacji. 


4. TradePanel nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Usługi w przypadku, gdy takie nienależyte wykonanie Usługi będzie wynikać z nienależytego wykonania przez Klienta swoich zobowiązań. 


5. Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez swoich pracowników, współpracowników, agentów, zleceniobiorców, przedstawicieli, profesjonalnych doradców lub inne osoby mające dostęp do Aplikacji i Danych. 


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TradePanel 


1. TradePanel nie gwarantuje niezakłóconego funkcjonowania Aplikacji i świadczenia Usługi. Usługa jest świadczona przez TradePanel na zasadach „na obecny stan” („as is”) bez żadnych gwarancji wyrażonych wprost lub w sposób domyślny, w tym co do funkcjonowania, kompletności, dokładności, zdatności do użytku, zakresu dostępnych funkcjonalności. TradePanel nie gwarantuje, że Dane gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Aplikacji będą kompletne, niezawodne i użyteczne dla celów, dla których są gromadzone. TradePanel nie ponosi odpowiedzialności za interpretację Danych przyjętą przez Klienta. 


2. Usługodawca zapewnia dostęp on-line do Aplikacji na poziomie 95% w skali roku, z zastrzeżeniem że nie obejmuje to przerw spowodowanych działaniami lub zdarzeniami leżącymi poza kontrolą TradePanel. 


3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Aplikacji w celu jej zaktualizowania. O terminach przerw Usługodawca zawiadomi Klientów. 


4. TradePanel zastrzega sobie możliwość niewykonania Usługi lub niewykonania jej na uzgodnionych Warunkach, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, z przyczyn leżących poza kontrolą TradePanel, w szczególności w przypadku zdarzenia siły wyższej, awarii serwisu Allegro.pl lub dokonania w nim istotnych zmian przez jego administratora, błędnego lub niekompletnego prezentowania danych w serwisie Allegro.pl oraz z powodów leżących po stronie Klienta. 


5. W ramach wykonywania Usługi TradePanel może korzystać ze świadczeń osób trzecich (podwykonawców), jak również może wykonywać Usługę w całości lub części za pośrednictwem podwykonawców. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców TradePanel ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania. 


6. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłącza się odpowiedzialność TradePanel za skutki związane z korzystaniem z Usługi, w tym za szkody wynikłe z niemożności korzystania z Usługi, w szczególności zaś za szkody wynikłe z niedostępności Usługi lub Aplikacji, utraty Danych, błędów czy innych wad lub środowiska hostingowego służącego do przechowywania Danych w ramach Usługi. 


7. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłącza się odpowiedzialność TradePanel z tytułu rękojmi za wady/usterki Aplikacji, niezależnie od charakteru tych wad/usterek. 


8. Wyłącza się odpowiedzialność TradePanel z tytułu jakichkolwiek utraconych korzyści (pośrednich lub bezpośrednich), w tym utraconych dochodów, utraconych zysków finansowych, obniżenia wartości przedsiębiorstwa, utraty klientów, niezawarcia umów oraz ograniczenia działalności gospodarczej. 


9. Łączna odpowiedzialność TradePanel z tytułu nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do równowartości wynagrodzenia za Usługę zapłaconego przez Klienta za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień zdarzenia będącego podstawą roszczenia. 


XI. SIŁA WYŻSZA 


1. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o nadzwyczajnym charakterze, któremu nie można zapobiec, nawet w przypadku zachowania najwyższego stopnia staranności. Takimi zdarzeniami w rozumieniu Regulaminu są w szczególności powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, protesty, wojna, pandemia, okresy stanów nadzwyczajnych, zarządzenia władz, zmiany przepisów prawa ograniczające lub uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej przez TradePanel w zakresie określonym Umową. 


2. Strony powinny powiadomić się nawzajem o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nich, a jeżeli z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności a także dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania Usługi. 


3. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych spowodowane siłą wyższą. 


XII. WSPARCIE TECHNICZNE. OBSŁUGA KLIENTA 


1. Pomoc techniczna związana z korzystaniem z Aplikacji dostępna jest on-line pod adresem kontakt@tradepanel.pl. 


2. W pozostałym zakresie obsługa Umowy prowadzona jest pod adresem kontakt@tradepanel.pl.


3. Korespondencja związana z Umową odbywa się drogą elektroniczną na adresy wskazane powyżej. 


XIII. DANE OSOBOWE 


1. Zakres przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie, cel wykorzystania zgromadzonych danych osobowych Klienta, udostępnianie takich danych innym podmiotom oraz uprawnienia Klienta w zakresie przetwarzania ich danych osobowych przez TradePanel określone są w Serwisie w Polityce prywatności. 


XIV. ZMIANA REGULAMINU 


1. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie w Serwisie. Klient w każdym czasie może pobrać, przechowywać i odtwarzać treść Regulaminu w zwykłym toku czynności. 


2. TradePanel ma prawo zmienić postanowienia Regulaminu w każdym czasie. TradePanel poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu, treści zmienionych postanowień, terminie wejścia w życie zmian i możliwości odmowy akceptacji zmian. 


3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez TradePanel, nie krótszym niż 7 dni od momentu powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu. Jeśli Klient nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu, może rozwiązać Umowę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza do końca upływu 7-dniowego terminu. W innym przypadku dalsze korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu. 


4. W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na zmianę Regulaminu, TradePanel zwróci Klientowi zapłacone przez niego wynagrodzenie za okres pozostały do końca okresu Umowy. 


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, dotyczącą wybranej przez niego Usługi poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. W takim przypadku wynagrodzenie zapłacone przez Klienta nie podlega zwrotowi. 


2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień. 


3. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmioty trzecie. 


4. Oświadczenia woli oraz dokumentacja pomiędzy Klientem a TradePanel w zakresie dotyczącym dokonywane będą w formie dokumentowej i mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 


5. Do świadczenia Usług objętych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


REGULAMIN